search instagram arrow-down

Novas

Presidencia

Ernesto Vázquez-Rey Farto, presidente.

Ernesto Vázquez-Rey

Ernesto Vázquez-Rey (© Miguel Vidal)

Pontevedra, 1987. Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña e Procurador dos Tribunais no Ilustre Colexio de Procuradores de Pontevedra. Actualmente realiza a súa tese de doutoramento sobre a aplicación e o desenvolvemento xurídico-administrativo da Lei de Memoria Histórica nas entidades locais galegas, na Universidade da Coruña.

No eido cultural, é o Presidente da Fundación Malvar, institución que conserva o legado familiar fundado polo que foi Arcebispo de Santiago de Compostela, Frei Sebastián Malvar e Pinto, sendo secretario xeral da Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar, entidade adicada á investigación cultural.

Ocupou distintos cargos en órganos colexiados nas universidades da Coruña e Vigo, tendo formado parte do proceso de acreditación da ACSUG (Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia) perante a ENQA (European association for quality assurance in higher education) e participando no Programa Docentia, orientado á avaliación da calidade  do profesorado universitario. Actualmente é membro da Comisión de seguimento do Plano de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña.

No ámbito académico as súas liñas de investigación céntranse na protección xurídica do patrimonio cultural, así como na súa divulgación, e na análise dos diversos mecanismos de xustiza transicional como forma de resolución de conflitos nos procesos de recuperación da chamada “Memoria Histórica”.

Ademáis, é o Secretario da Fundación Alexandre Bóveda, entidade que promove a investigación e difusión do legado de Alexandre Bóveda Iglesias, destacado político galeguista do século XX asasinado no alzamento militar de 1936.

Redes sociais ↓

24aaffa670e634a7da9a087bfa83abe6PgpnXhhhLKr2FxzU

Redes académicas e profesionais ↓

dMVBZTiA 2000px-Google_-G-_Logo.svg CBpFkPaz orcid_128x128 ResearcherID


Artigo 22: Da Presidencia da AMUPo.

1. A Presidencia da AMUPo ostenta a representación da mesma, asegura a boa marcha dos seus traballos, dirixe os debates, mantén a orde dos mesmos e ordena os pagamentos, sen perxuízo das delegacións que poida realizar na Tesouraría.

2. Corresponde á Presidencia cumprir e facer cumprir os presentes Estatutos, así como calquera outro Regulamento ou acordo dos órganos colexiados da AMUPo.

3. Durante a sesión dalgún órgano colexiado, é atribución da Presidencia interpretar os presentes Estatutos nos casos de dúbida, e suplilos nos de omisión, sen perxuízo de que, se o estima convinte e perante a entidade da cuestión suscitada, poida decidir a suspensión da sesión para oir o parecer do Consello reitor. Fóra da sesión, a Presidencia deberá oir sempre o parecer do Consello reitor, sen que o criterio deste sexa vinculante.

4. Cando no exercicio destas funcións interpretativas e supletorias se propuxera dictar unha resolución de criterio interpretativo, deberá contar co parecer favorábel do Consello reitor. Estas resolucións presidenciais manterán a súa vixencia ata que non sexan derrogadas por outras, ou sexan incorporadas aos Estatutos mediante a súa reforma, ou a calquera outro Regulamento de desenvolvemento.

5. A Presidencia desenvolverá, asimesmo, todas as demáis funcións que lle confira o ordeamento xurídico e os presentes Estatutos.


Artigo 23: Atribucións da Presidencia.

1. A Presidencia da AMUPo terá, ademáis das facultades consignadas no artigo anterior, as seguintes atribucións:

a) Presidir e levantar as sesións que realicen o Consello reitor e o Plenario; dirixir as deliberacións dun e doutro, decidindo con voto de calidade, caso de empate.

b) Propoñer o plano de actividades da AMUPo ao Consello reitor, impulsando e dirixindo as súas tarefas.

c) Asinar as actas, os certificados, os pagamentos e calquera outros documentos da AMUPo, xunto coa Secretaría xeral.

2. A Presidencia será asistida nas súas funcións pola Secretaría xeral.