search instagram arrow-down

Novas

Secretaría xeral

Jorge Barrecheguren Fernández, secretario xeral.

DSC08759_Fotor

Jorge Barrecheguren (© AMUPo)

Vigo, 1988. Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, coas orientacións de Historia Contemporánea e Historia de América. Especialista en Arquivos pola UNED e a Fundación Carlos de Amberes, traballa como arquiveiro e historiador.

Compaxina a súa actividade profesional, desenvolvida en diversos centros documentais, coa labor divulgativa e investigadora, colaborando co Atlántico Diario de Vigo dende o ano 2016, onde publica artigos de difusión histórica centrados na cidade de Vigo. Ademáis da historia local o fenómeno indiano convértese en outro dos seus temas predilectos de investigación, sendo autor da iniciativa “Morriña de Cuba, Proyecto Palmera“, que trata de catalogar as palmeiras canarias máis antigas de Galicia como reacción ao avance da praga do Picudo Vermello.

É autor de diversos textos e artigos, entre os que destaca o libro “CZFV, 70 años en 70 imágenes“, publicado polo Consorcio da Zona Franca de Vigo no setenta aniversario do seu nacemento.


Artigo 25: Da Secretaría xeral.

Corresponden á Secretaría xeral as seguintes funcións:

1. Autorizar, co visto e prace da Presidencia, as actas das sesións do Plenario, do Consello reitor, das Seccións e das Comisións delegadas que se creen, así como calquera outro órgano que exista dentro da AMUPo.

2. Computar o resultado das votacións.

3. Autorizar as certificacións que teñan que expedirse, consignando o oportuno cotexado e conforme.

4. Asistir á Presidencia nas sesións para asegurar a orde nos debates e a corrección das votacións.

5. Colaborar no desenvolvemento normal dos traballos da AMUPo, segundo as disposicións da Presidencia.

6. Recibir e tramitar as solicitudes de ingreso, levar o libro de rexistro de amigas e amigos e ter ao seu cargo os traballos administrativos da entidade.

7. Notificar as convocatorias dos órganos colexiados.

8. Levar o inventario dos bens da AMUPo, nun libro establecido ao efecto.

9. Representar á AMUPo perante calquera organismo público e privado, así como asumir a coordinación da AMUPo con outras institucións ou organizacións, de ser o caso.

10. Exercer, ademáis, calquera outras funcións que lle encomende a Presidencia ou o Consello reitor.