Revista Quórum

Dirección e Vicedirección | Dirección y Vicedirección

O director e o vicedirector da Revista encárganse da organización e supervisión de todos os labores precisos para a realización da publicación, incluída a política de intercambio con outras institucións.


El director y el vicedirector de la Revista se encargan de la organización y supervisión de todas las labores necesarias para la realización de la publicación, incluida la política de intercambio con otras instituciones.

Consello de redacción | Consejo de redacción

A tarefa fundamental do Consello de redacción é colaborar estreitamente coa Dirección e a Vicedirección no deseño e elaboración de cada número da Revista.


La tarea fundamental del Consejo de redacción es colaborar estrechamente con la Dirección y la Vicedirección en el diseño y elaboración de cada número de la Revista.

Consello científico | Consejo científico

O Consello científico da Revista é o encargado de orientar a calidade científica, técnica e académica dos textos recomendados para a súa publicación. Actualmente, son membros:


El Consejo científico de la Revista es el encargado de orientar la calidad científica, técnica y académica de los textos recomendados para su publicación. Actualmente, son miembros:


Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas é unha publicación anual que admite orixinais ata o 1 de setembro de cada ano. Podes consultar as Normas de publicación aquí.


Quórum: Revista de Artes, Letras y Ciencias Sociales y Jurídicas es una publicación anual que admite originales hasta el 1 de septiembre de cada año. Puedes consultar las Normas de publicación aquí.