Xosé Luís Hermoso Buxán

Xosé Luís Hermoso Buxán é arqueólogo e investigador en formación. Licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela e en Arqueoloxía e Antropoloxía pola Universidade de Cambridge (Inglaterra), ten un mestrado en Arqueoloxía do Mediterráneo Oriental e Medio Oriente, realizado no Instituto de Arqueoloxía do University College London (UCL), institución onde está a cursar o doutoramento na actualidade. Como arqueólogo, participou en numerosos proxectos tanto de investigación como de urxencia en Europa (Reino Unido, Alemaña, Galicia, Polonia e Romanía) e no Próximo e Medio Oriente (Turquía, Israel e Irán). As súas investigacións céntranse no estudo da evolución da arquitectura no Medio Oriente na transición entre o segundo e o primeiro milenio AEC e na aplicación de novas tecnoloxías (Sistemas de Información Xeográfica, Sintaxe Espacial…) á Arqueoloxía.


Xosé Luís Hermoso Buxán es arqueólogo e investigador en formación. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidade de Santiago de Compostela y en Arqueología y Antropología por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), tiene un master en Arqueología del Mediterráneo Oriental y Medio Oriente, realizado en el Instituto de Arqueología del University College London (UCL), institución donde está cursando el doctorado en la actualidad. Como arqueólogo, ha participado en numerosos proyectos tanto de investigación como de urgencia en Europa (Reino Unido, Alemania, Galicia, Polonia y Rumanía) y en el Próximo y Medio Oriente (Turquía, Israel e Irán). Sus investigaciones se centran en el estudio de la evolución de la arquitectura en el Medio Oriente en la transición entre el segundo y el primer milenio AEC y en la aplicación de nuevas tecnologías (Sistemas de Información Geográfica, Sintaxis Espacial…) a la Arqueología.

María Ángeles Fuentes Loureiro

María Ángeles Fuentes Loureiro

María Ángeles Fuentes Loureiro é investigadora en Dereito Penal na Universidade da Coruña. Membro do Consello de redacción de Quórum: Revista de Artes, Letras, Ciencias Sociais e Xurídicas, a súa investigación principal céntrase nos delitos contra o medio ambiente, especialmente naqueles relacionados co tratamento dos residuos. Outras liñas de investigación nas que traballa son a Criminoloxía verde, a delincuencia económica e a corrupción.


María Ángeles Fuentes Loureiro es investigadora en Derecho Penal en la Universidade da Coruña. Miembro del Consejo de redacción de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, su investigación principal se centra en los delitos contra el medio ambiente, especialmente en aquellos relacionados con el tratamiento de los residuos. Otras líneas de investigación en las que trabaja son la Criminología verde, la delincuencia económica y la corrupción.

Carme Adán Villamarín

Carme Adán Villamarín

Carme Adán Villamarín é doutora en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela e profesora de Filosofía no IES Politécnico de Vigo. Membro do Consello científico de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, as súas liñas de investigación céntranse nos estudos feministas e de xénero, tendo numerosas participacións en congresos e xornadas. Ao tempo, é autora de traballos como “Epistemoloxía, natureza e xénero” ou “Feminismo e coñecemento. Da experiencia das mulleres ao cíborg”, entre outros.


Carme Adán Villamarín es doctora en Filosofía por la Universidade de Santiago de Compostela y profesora de Filosofía en el IES Politécnico de Vigo. Miembro del Consejo científico de Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, sus líneas de investigación se centran en los estudios feministas y de género, teniendo numerosas participaciones en congresos y jornadas. Al tiempo, es autora de trabajos como “Epistemología, naturaleza y género” o “Feminismo y conocimiento. De la experiencia de las mujeres al cíborg”, entre otros.