Política de protección de datos

A través deste sitio web non se recaban datos de carácter persoal das persoas usuarias sen o seu coñecemento e consentimento, nin se ceden datos a terceiros. Os datos persoais obxecto de tratamento pola Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra obtéñense e trátanse dacordo co Regulamento UE/2016/679, do 27 de abril de 2016, Xeral de Protección de Datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Responsábel do tratamento

Os datos de carácter persoal que se poideran recabar das persoas interesadas serán tratados de forma confidencial, cuxo responsábel é Jorge Barrecheguren Fernández, secretario xeral da Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra.

Para o exercicio dos seus lexítimos dereitos, as persoas interesadas poden poñerse en contacto co responsábel a través do seguinte correo electrónico: amupontevedra@gmail.com

As actividades de tratamento realizaranse previo consentemento das persoas interesadas, mediante unha clara acción afirmativa.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban, así como para posibilitar a determinación de responsabilidades.

Comunicación de datos a terceiros

Os datos persoais non van ser comunicados a terceiros agás cando exista unha obriga legal.

Transferencias internacionais

Non está previsto realizar ningunha transferencia internacional de datos

Dereitos de protección de datos

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos referidos aos seus datos persoais. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan. Para isto bastará con que se poña en contacto co responsábel, no correo indicado, e faga constar a súa vontade de exercer ditos dereitos.